Code Center

♥♡ss501♡♥
fighting
سلااااااااااااام من ازدستتون کلی دلخورم چرانظرنمیدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اشکال نداره این پارتم به افتخارپرستوجون.

منودوست داری یانه؟؟؟///

یکم فکرکردم وشروع کردم به صحبت کردن

-من هردفعه باتوهستم قلبم مدل خاصی میزنه من تاحالا عاشق نشدم ونمیدونم این حسه دوست داشتنه یانه اما من باتوراحتم همون لحظه جونگی اومدجلوتروصورتشونزدیک صورت من اوردجوری که نفس هاشو روی صورتم احساس میکردم وبعدکم کم ل..با..شو روی ل.ب.ا.ی من گذاشت میخواست ازحس من مطمئن بشه بعددستشو گذاشت روی قلبم

-نیلوفرحالامن مطمئنم تومنودوس داری  توواقعاچراتاحالا اینونفهمیدی!دوست دارم دیوونه .

من خشکم زده بود اخه این اولین نفری بود که من دوسش داشتم بعدمحکم رفتموبغلش کردم به صدای ضربان قلبش گوش کردم ضربانی که برای من میتپید.//

خیلی وقت بودکه دابل اس همدیگه روندیده بودن برای همین همه باهم قرارگذاشتیم که فردا باهم بریم جزیره ی جیجو من خوشحال بودم چون من ودوستامم دعوت شده بودیم واینکه من تاحالا به جزیره ی جیجونرفتم وسایلاموجمع کردم نسترنم خیلی خوشحال بود این برای مادوتا اولین سفری بود که قراربود باکس هایی که دوسشون داریم بریم تازه من امروز ازمائده وهیونگ خبردارشدم که خیلی وقته باهمن امابه کسی نگفتن اماازبس من فضولم همه چی روفهمیدم این یه رویای بی پایانه وبعدخوابیدم./

ازخواب بیدارشدم ساعتونگاه کردم ساعت 6بودوقت داشتم برای همین رفتم ویه دوش گرفتم وبانسترن صبحانمونو خوردیم ساعت 9بودرفتیم دنبال بچه هاوبعدش به مقصدجیجوسوارماشینامون شدیم

منوجونگی  ،هیون نسترن ،مائده وهیونگ ،غزاله ویونگی وکیو وسمانه هم باهم بودن باپنج تاماشین من توراه باخودم فکرکردم حالا که منونسترن ومائده به دابل اس رسیدیم چرا سمانه وغزاله به اون دوتانرسن ؟؟؟برای همینم ازقبل یه نقشه دسته جمعی باجونگی وهیون نقشه کشیدیم به زوراتاق کیووسمانه ویونگی وغزاله روپیش هم گذاشتیم (نقشمون اینه)که شاید....

رسیدیم اونجا اول سمانه وغزاله ویونگی وکیوراضی نبودن که اتاقاشون باهم باشه اما بااصرارزیادماقبول کردن بعدیکم استراحت باهم رفتیم توی حیاط توی الاچیق وشام خوردیم وکلی شوخی کردیم وحرف زدیم واخرهم رفتیم به اتاقامون یونگی وغزاله اصلا باهم حرف نمیزدن امایومگی شروع کرد

-غزاله توروی تخت بخواب منم میرم روی کاناپه

-باشه مرسی داداش //

داشتم میرفتم بخوابم که صدای جونگی وقتی که داشت باخودش حرف میزدمیومد همش درباره ی یوری بود طاقت نیاوردم دراتاقوبازکردم

-چیشده /؟؟چرا اینقدحرف میزنی وپچ پچ میکنی؟؟

-هیچی ام....باز...

-اها بازیاداون دختره افتادی ؟؟؟تو اونو دوس داری؟؟؟باشه بروپیش اون من میرم بخوابم./اینو محکم گفتم ودروبستم واومدم بیرون

-نکنه همش دروغه اون میگه منودوس داره اما فکرش همش پیش اون دخترست بغضم توگلوم گیرکرده بودطاقت نیاوردم اشکام سرازیرشد احساس سرباربودن میکنم فکرمیکنم من برای جونگی فقط یه بازیچه ام تا اون دختره روفراموش کنه

دویدم ودروبازکردم ورفتم سمت ساحل میخواستم مثل همیشه باتنهایارم(نسترن)صحبت کنم اما اون پیشه هیونه نمیتونم اونم ناراحت کنم برای همین پشیمون شدم داشتم کنارساحل قدم زدم فقط به زندگیم فکرمیکردم واشک میریختم

جونگی ازاتاق اومدبیرون متوجه شدنیلوفرتوی اتاق نیست درم بازبودبرای همین اومدبیرون دوروبرشونگاهی انداخت اما اونوندید امایکدفعه چشمش به نیلوفرافتادبه سمت نیلوفررفت واونودراغوشش کشید

-نیلوفرچرااینجایی؟؟؟برای چی گریه میکنی؟نکنه.....(تازه الان فهمیده که خودش گل کاشته )

-بشین اینجا میخوام باهات حرف بزنم ........جونگمین من برای توچی هستم؟؟؟چرا بامن اینطوری میکنی تا اون عوضی روفراموش کنی مگه من عروسکم که بامن بازی کنی؟؟؟

-نیلوفراینطوری حرف نزن چراتواین فکرومیکنی من تورودوست دارم اصلا هم بهت دروغ نگفتم خواهش میکنم دیگه اینطوری نگو

-باشه اما بگوچرا همش درباره ی یوری حرف میزنی اخه این چه وعضیه

-حالا که اینطوری میکنی برای اینکه بهت ثابت کنم همین جاوهمین الان میخوام چیزمهمی روبهت بگم میخواستم توی یه فرصت مناسب وباشرایط بهتراینوبهت بگم اما تومجبورم کردی که الان بگم .توبرای من همه چی هستی تو همه ی زندگیمی اگه میخواستم ازت سوء استفاده کنم تاحالا کارخودموکرده بودم اما تاحالا کنارت خودمونگه داشتم که ناراحت نشی

بعدروبه روی من زانوزد

-نیلوفرهمین جا ازت میخوام که تااخرعمرمال من باشی یعنی...یعنی من ازت میخوام که بامن ازدواج کنی میدونم زوده اما خیلی فکرکردم وبه این نتیجه رسیدم که من بدون تونمیتونم قبول میکنی؟؟؟

تعجب کرده بودم ومثل بزنگاش میکردم

چندلحظه بعدخودموجمعوجورکردم  .

-جواب من برات مهمه؟؟واقعامنودوست داری ومنوتا اخرش میخوای؟؟؟

-اررررررررررررره 100000000000000بارگفتم دوسست دارم وبازم میگم من عاشقتم

-باااااشه قبوله من درخواستتومیپذیرم

جونگی خیلی خوشحال شده بود اومدجلوترومحکم لپموگرفت ومنوب...و..سی.د ودستموگرفت ومنو دورساحل میچرخوند خییییلی خوشحال بود من فهمیدم که این راسته که منودوست داره اون لحظه هابهترین لحظه های عمرم بود کی فکرشومیکرد که نیلوفری که ازدابل اس متنفربود یه روزی همشون روازته قلب دوست داشته باشه ونتونه ازشون جدابشه .

روزها میگذشت ومنو جونگی هم بعد 5ماه ازدواج کردیم خداروشکرباطرفداراش مشکلی نداشتیم وهمه اونا به اون ومن تبریک گفتن .

هیون،نسترن،هیونگ ومائده هم به همه اعلام کردن که رابطشون باهمدیگه جدیه

بریم سراغ کیو///

-من همین روزاست که برم سربازی وازت میخوام که تاموقع برگشتنم منتظرم باشی وقتی هم که برگردم میخوام اولین کسی باشی که میبینمش

سمانه:چقدرمنتظرموندن سخته اما باشه من همیشه منتظرت میمونم میخوام وقتی برگشتی هرروزاون چشماتوکه منو5ساله دیوونه خودش کرده ببینم .//(ایناهم سروسامون گرفتن)

منوجونگمین خیلی زندگی خوبی داشتیم وهرروز هم عشقمون نسبت به همدیگه بیشترمیشد.

4سال بعد//

-اخ فدای پسرخوشگلم بشم که مثل مامانش خوشگله

درسته منوجونگمین یه پسرخوشگل وملوس به دنیا اوردیم که مثل ابنبات شیرینه اسمش هم پارک کانگ جون گذاشتیم

کیوهم بهداین همه مدت برگشت ودوستیش باسمانه روبه همه اعلام کرد

غزاله هم برگشت ایران وباپسرعموش ازدواج کرد .یونگی هم که هیچی همچنان مثل قبل تنها

دابل اس به کارشون ادامه دادن وطرفداراشونم مثل همیشه حمایتشون میکردن

من هم چندماه بعدکارم روبه عنوان سوپرمدل شروع کردم .

باورم نمیشه زندگی من یکدفعه ازاین روبه اون روشد هیچوقت توعمرم حتی خواب یه همچنین روزایی روهم نمیدیدم که یه روزبتونم با دابل اس هیون ودرنهایت باجونگی اشنا بشم الان میفهمم زندگی من با اینکه بدبودوکلی سختی کشیدم اما خداتنهابا من بودومنویاری کرد هیون واقعا دوست دارم وازت ممنونم .

خب بالاخره تموم شددستمم کلی دردگرفت نظربزارین داستان بعدم هم به زودی شروع میکنم.
طبقه بندی: end/story/ the best life، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 فروردین 1392 توسط niloofar | این قسمت خدایی به کلی نظراحتیاج داره()
درباره وبلاگ
안녕하세요 ,,سلام
من نیلوفرم,16سالمه,عاشق کره جنوبی مخصوصا گروهss501هستم.اگه میخواستین منوباعنوان وب لینک کنید
لطفابانظراتون منوحمایت کنید.ممنون감사합니다
خداحافظ갈가요*

안녕하세요, niloofar 해요
16 살/한국 정말 좋아
특히 SS501/내 블로그에 와서 주셔서 감사합니다
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
نظر سنجی
» کدام موزیک ویدیو دابل اسو خیییییییییلی دوس داری؟پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

 • کد نمایش افراد آنلاین
 • وبلاگ طرفداران k-pop&ss501

  وبلاگ-کد لوگو و بنر

  دیکشنری آنلاین

  دیکشنری آنلاین

  مترجم سایت

  مترجم سایت

  Flag Counter


  ساعت ساعت ساعت فلش

  قالب بلاگفا

  فال حافظ
  .

  کد پیامک

  کد پیامک

  قالب بلاگفا


  parsskin go Up
  Google

  در این وبلاگ
  در كل اینترنت

  جست و جوی گوگل

  جست و جوی گوگل

  کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا
  ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک ,

  .

  , .
  وبلاگ
  blogکد بازی تمرکز حواس

  ღDouble S Friendlyღ

  دختران دوست داشتنی

  mouse code

  كد ماوس